Tiến độ thi công dự án Roman Plaza đến ngày 28/2/2017